Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez ClaudiCemento Społka z .o.o pod adresem www.claudicemento.com/pl

Sprzedającym jest firma ClaudiCemento Spółka z o.o. ,  Regon 384491486, NIP 6762571885 z siedzibą w Krakowie, ul.Szlak 77/222,31-153, Polska. W regulaminie firma jest zwana także zamiennie „Sprzedającym”. Kontakt z Sprzedającym można uzyskać pod numerami telefonów:

PL +48 608 16 19 32
oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej:
info@claudicemento.com

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
 4. Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.claudicemento.com za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 10. Strona – Sprzedający i Klient.
 11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.claudicemento.com.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.claudicemento.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.claudicemento.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Ceny podane na stronie internetowej www.claudicemento.com/pl są cenami netto podanymi w złotych polskich  (nie zawierają podatku VAT).
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są przyjmowane są przez stronę internetową www.claudicemento.com/pl, telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia
 8. Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 12. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia wpłynięcia płatności na konto Sprzedawcy.
 13. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm spedycyjnych. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany w Sklepie Internetowym liczony jest w dniach roboczych od dnia wpłynięcia płatności na konto Sprzedawcy. Jest to orientacyjny czas. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ( Pay Pal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy zamówienia ze strony www.ClaudiCemento.com/pl  są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń
 3. Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, opakowania pozostaną nienaruszone i nie będą nosiły śladów zużycia i niewłaściwego przechowywania.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Sąsiedzka 2, 32-091 Michałowice.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zwrot zostanie zatwierdzony i potwierdzony droga mailową.
 6. Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, zostanie on dokonany za pomocą tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 7. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia zwrotu.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres orders@claudicemento.com. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności bądź wady, a w przypadku uszkodzenia powstałego w wyniku transportu Produktu powinny zostać załączone zdjęcia np. uszkodzonej palety lub opakowania.
 2. Reklamacje są uwzględniane po opłaceniu faktur za towar.
 3. Produkty posiadają datę przydatności do użycia na opakowaniach.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres ul. Sąsiedzka 2, 32-091 Michałowice. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający dokonuje dostawy towaru wolnego od wad lub zwrotu płatności za towar i kosztów transportu zgodnie z par. 7 p.5 niniejszego regulaminu.
 5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Polityka prywatności określa podstawy, na których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Klienta lub które są nam przekazywane, będą przez nas przetwarzane.
 4. ClaudiCemento społka z o.o. jest zobowiązana do ochrony i poszanowania prywatności Klientów. Jedynymi danymi osobowymi jakie gromadzi ClaudiCemento społka z o.o. są dane dostarczone nam dobrowolnie przez Klientów.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 30.10.2019 r.